دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٣
En

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی سبزوار


 • انجام کليه وظايف مندرج در آيين نامه هاي آموزشي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته
 • نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد
 • تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي در دوره هاي کارشناسي ارشد بر اساس برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي
 • تعيين دروس کمبود و جبراني در مقطع کارشناسي ارشد
 • بررسي کيفيت آموزشي دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشکده و بررسي کيفيت آموزش اساتيد در اين دوره ها
 • بررسي شرايط و سوابق تحصيلي اساتيد جهت تدريس و راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان در مقطع کارشناسي ارشد
 • نظارت بر مراحل اجرايي پايان نامه هاي دوره هاي کارشناسي ارشد
 • تدوين آيين نامه اجرايي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در چهارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي
 • بررسی و تصويب عناوين و طرح پيشنهادي پايان نامه هاي دوره کارشناسي ارشد
 • بررسی و تصويب اساتید راهنما و مشاور پیشنهادی برای پايان نامه هاي دوره کارشناسي ارشد
 • رسيدگي به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پايان نامه و تدوين راهنماي نگارش پايان نامه
 • تعيين اعضای هيأت داوران براي شرکت در جلسه دفاعيه پايان نامه کارشناسي ارشد
 • بررسي و پيشنهاد تأسيس رشته و دوره هاي تکميلي جديد به دانشگاه
 • برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره هاي تحصيلات تکميلي و ارائه آن به دانشگاه
 • بررسي و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا
 • طرح و رسيدگي به مشکلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي دانشجويان دوره هاي کارشناسي ارشد
 • بررسی درخواست­ها و مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجويان کارشناسي ارشد در چهارچوب آيين نامه آموزشي دوره تحصيلات تکميلي