کمیته های بیمارستان

 

یکی از سیاست ­های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارتقا کیفی و کمی خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی راه اندازی کمیته­ های بیمارستانی می­ باشد.

اساس تشکیل کمیته ­ها و جلسات، هم­فکری و مشورت برای تعیین و شناسایی مشکلات یک مجموعه، ارائه بهترین راه کار برای رفع مشکلات با توجه به نقاط ضعف و قوت آن مجموعه یا سازمان و همچنین پیگیری مستمر برای حصول نتیجه مورد نظر می باشد. بدیهی است که انجام اثر بخش این امر مهم نیازمند اهتمام و همکاری کلیه اعضای کمیته ها می­ باشد.

یکی از اهداف مهم تشکیل کمیته ­ها ایجاد یک اتاق فکر منسجم و متخصص برای برنامه­ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیت  های بیمارستانی در جهت حصول اهداف کلی و اختصاصی بیمارستان با استفاده از همفکری و خرد جمعی است.

اهداف کمیته ها:

·         ایجاد فرهنگ تعامل افکار  با تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی

·         سهولت در ایجاد ارتباط بین مسئولین بخش­ها/واحدها و مدیریت بیمارستان

·         پاسخ مثبت به انتظارات سازمان­های بالا دستی (دانشگاه و وزارتخانه)

·         شناسایی مؤثرتر مشکلات بیمارستان و همکاری و همفکری جهت رفع آن­ ها

·         پیگیری روند ارتقا کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی

·         ایجاد ارتباط و ریشه یابی دلیل مشکلات موجود

·         جهت دهی اثربخش به نیروی انسانی و توان مالی بیمارستان در نیل به اهداف کلی و اختصاصی

قوانین عمومی کمیته ها:

·         رعایت نظم و احترام به حقوق دیگران

·         توجه به محدودیت زمانی و پرهیز از پرداختن به مسائل غیر مرتبط

·         حضور مستمر و به موقع اعضاء در جهت رسیدن به نتایج و راهکار­های پربارتر

·         تشکیل جلسات کمیته­ ها بر اساس توالی زمانی ابلاغ شده

·         اطلاع و عمل به مفاد آیین نامه داخلی

·         پیاده سازی الزامات اعتبار بخشی در مورد کمیته ­های بیمارستانی

·         لغو کمیته در صورت عدم حضور رئیس و مدیر داخلی بیمارستان به طور همزمان

·         جلسه با حضور رئیس جلسه/جانشین منتخب ایشان و نصف دیگر اعضا رسمیت پیدا خواهد کرد.

·         مدت زمان جلسه حداکثر 2 ساعت خواهد بود که با صلاح دید رئیس جلسه قابل تمدید است.

·         تصویب مصوبات مستلزم رأی موافق رئیس جلسه و نیمی از اعضای ثابت جلسه می ­باشد (افراد مدعو حق رأی ندارند).

·         مصوبات باید قابلیت اجرایی داشته باشند.

·         رئیس جلسه، مسئول بهبود کیفیت، مسئول هماهنگی کمیته­ ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار باید در تمامی جلسات کمیته­ ها حضور داشته باشند.

·         آیین نامه تدوین شده باید به تأیید بیمارستان برسد.

·         در صورت غیبت اعضای ثابت به صورت 3 جلسه متوالی، بررسی­ های لازم جهت تعیین عضو جدید با تشخیص ریاست جلسه انجام می ­گیرد.