معرفی واحد

مسئول بهبود کیفیت: خانم سمیه کریمی مقدم

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری

شماره پاسخگویی: 44238100 داخلی (283)

شرح وظایف:

 

 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
 •  تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و  پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک)
 • تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
 • تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 • تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 • تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استاندارد های اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی
 • ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان
 • تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان
 • اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
 • ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 • هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات