مدیر داخلی

 

 

 

 

 مدیر داخلی بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

خانم دکتر افسانه تکبیری

تحصیلات: دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تماس: 44238100 (داخلی 210)

 

 

شرح وظایف مدیر داخلی بیمارستان

 


 1. مسئولیت نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان
 2. انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخش های مختلف بیمارستان
 3.  هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان
 4. هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی 
 5. شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.
 6. تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 7. کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
 8. تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان
 9. تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد  و راه حل مناسب جهت ارائه به ریاست بیمارستان
 10.   نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها
 11. ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 12. تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان
 13.   ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان
 14.   نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 15. شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستان ها از طرف ستاد مرکزی و معاونت های دانشگاه
 16. مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخش های مختلف بیمارستان
 17. ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش
 18. هماهنگی با مترون بیمارستان در بخش های درمانی و واحدهای مربوطه
 19. هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاه ها و رفع نواقص دستگاه های بخش های مربوطه
 20. نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان
 21. پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر
 22. پیگیری جهت تهیه لیست پرداخت های پرسنلی و پرداخت به موقع
 23. پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت سرپرستی
 24. نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی
 25. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 26. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 27. سازمان دهی فعالیت های مربوطه،  تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 28. صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه
 29. نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه
 30. شرکت در سمینارها، کمیسیون ها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق
 31. مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار بر اساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرح های تهیه شده و جاری در واحدها
 32. جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان، تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت ارائه به مقام مافوق
 33. مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرح های مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آن ها به منظور استفاده صحیح از وسایل
 34. برنامه ریزی طرح های بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیت های مراکز درمانی با توجه به امکانات هر یک از آن ها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران