ریاست

 

ریاست بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

سرکار خانم دکتر سارا بینش

تحصیلات: متخصص اطفال

شماره تماس: 44238100 (داخلی 323)