دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٣
En

کلیه فرآیندهای دانشکده پرستاری و مامایی

فرآیند انتخاب مسئول درس

فرآیند آماده سازی فایل اکسل اساتید

فرآیند تکمیل آمار زایمانی

اعلام برنامه کلاسی

فرآیند انصراف دانشجو

فرآیندانتخاب واحد دانشجو

فرآیند کارآموزی

فرآیند استاد مشاور

فرآیند برنامه ریزی کلاسها

فرآیند پروپوزال پایان نامه

فرآیند عنوان پایان نامه

فرایند جلس پیش دفاع

فرآیند برنامه ریزی کلاسی اساتید دروس تخصصی

فرآیند برنامه ریزی کلاسی اساتید دروس عمومی و معارف

فرایند تغییر رشته دانشجویان

فرآیند ثبت کلاسهاو گزارش گیری

فرآیندحذف و اضافه

فرآیندحذف اضطراری

فرآیند اتیکت

فرآیند فارغ التحصیلی

فرآیند کلی مراحل انجام پایان نامه

فرآیند گواهی اشتغال به تحصیل

فرآیند تسویه حساب دانشجویان ارشد

فرآیند جلسه دفاع پایان نامه

فرآیند آماده سازی دروس نیمسال

فرآیند برسی مشکلات دانشجویان

فرآیند پذیرش دانشجوی انتقال

فرآیند پذیرش دانشجوی میهمان

فرآینددرخواست انتقال دائم

فرآیند درخواست انتقال موقت

فرآیند درخواست کاردانشجویی

فرآیند مراحل اعلام دانشجویان مشروط

فرآیند تعیین برنامه ریزی کلاسی