دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١
معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی: الهه کبیریان

سمت : مسئول آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه

تحصیلات : کارشناس مدارک پزشکی

تلفن محل کار :  44011037

****************************************************************************


نام و نام خانوادگی: مریم برآبادی

سمت : مسئول آمار و مدارک پزشکی بیمارستان واسعی سبزوار

تحصیلات : کارشناس ارشد مدارک پزشکی

تلفن محل کار : 44641300 داخلی 4031

****************************************************************************

نام و نام خانوادگی: معصومه کیوانلو شهرستانکی

سمت : مسئول آمار و مدارک پزشکی بیمارستان امداد شهید بهشتی

تحصیلات : کارشناس مدارک پزشکی

تلفن محل کار : 44640115

****************************************************************************

نام و نام خانوادگی: سمیرا امین زاده

سمت : مسئول آمار و مدارک پزشکی بیمارستان حشمتیه سبزوار

تحصیلات : کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

تلفن محل کار :  44011848

****************************************************************************

نام و نام خانوادگی: طاهره خسروجردی

سمت : مسئول آمار و مدارک پزشکی بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

تحصیلات : کارشناس مدارک پزشکی

تلفن محل کار :  44238100

****************************************************************************

نام و نام خانوادگی: مرتضی کارگری

مسئول مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) جوین

تحصیلات : کارشناس بهداشت

تلفن محل کار :  45222882 - داخلی 7120

****************************************************************************

نام و نام خانوادگی: زینب پسندیده

سمت : مسئول پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان ولیعصر جغتای

تحصیلات : کارشناس پرستاری

تلفن محل کار :45623814