دسترسی سریع
شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢

 

  •       محاسبه حضور موظف و غیر موظف کارکنان مراکز درمانی و بیمارستان ها

 

محاسبات تایمکس

محاسبات ساعات موظف و غیرموظف برای کلیه کارکنان به شرح ذیل محاسبه و ملاک پرداخت عملکردی می‌باشد:

 (پاس شیر + مرخصی) کسری کار ناشی از اعمال قانون ارتقا بهره‌وری موظفی ماه = موظف فرد

ماموریت + ساعات ناشی از اعمال ضریب ایام تعطیل و شب‌کاری قانون ارتقا بهره‌وری + تایمکس = کارکرد فرد

موظف فرد کارکرد = غیرموظف کل فرد

موظف فرد (ماموریت + تایمکس) = غیرموظف عملکردی[1]

غیرموظف عملکردی  - غیرموظف کل فرد = غیرموظف غیرعملکردی[2]

در این محاسبات می‌بایست نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:

1-موظفی ماه در ماه‌های مختلف با رعایت 44 ساعت کار درهفته، با احتساب جمعه می‌باشد. تعطیلات غیرجمعه می‌بایست از موظفی ماه کسر گردد. ساعات کار موظف ماه برای مشمولین قانون ارتقا بهره‌وری، با رعایت کسورات و ضرایب قانون مذکور مطابق محاسبات فوق تعیین می‌شود.

2-    ساعت مرخصی به ازای هر روز کاری معادل 7 ساعت و 20 دقیقه منظور می‌گردد.

3-    منظور از مرخصی، مجموع مرخصی استحقاقی و استعلاجی می‌باشد.

4-    در صورتی که ماموریت اداری، در نوبت کاری فرد انجام شود و فرد بابت آن تایمکس در قالب ساعات حضور داشته باشد، به طور خودکار در محاسبات تایمکس وارد می‌گردد و نیازی به درج مجدد آن در محاسبات کارکرد نمی‌باشد، اما در صورتی که ماموریت اداری در خارج از نوبت کاری بوده و فرد بابت آن تایمکس نداشته باشد، به صورت مجزا در محاسبات کارکرد لحاظ می‌گردد.

5-    در صورتی که ساعات ناشی از اعمال ضریب ایام تعطیل و شب‌کاری مطابق قانون ارتقا بهره‌وری، در نرم‌افزار سیستم تایمکس بیمارستان لحاظ شده باشد، به طور خودکار در محاسبات تایمکس وارد می‌گردد و نیازی به درج مجدد آن در محاسبات کارکرد نیست. اما در صورتی که در محاسبات نر‌م افزار تایمکس در نظر گرفته نشده باشد و به طور مثال شیفت شب، همان 13 ساعت درج گردد، می‌بایست ساعات ناشی از اعمال ضریب ایام تعطیل و شب‌کاری  به طور جداگانه در محاسبات کارکرد لحاظ ‌گردد.

6-    در صورتی که غیرموظف کل فرد منفی گردد، غیرموظف عملکردی و غیرعملکردی صفر درج می‌شود.

7-    در صورتی که ساعت کارکرد فرد از موظف فرد کمتر باشد، ساعت کارکرد مبنای پرداخت موظف فرد در سامانه خواهد بود.1- ساعت غیرموظف عملکردی با ضریب غیرموظف مصوب کارگروه (2 الی 4) در محاسبات پرداخت عملکردی محاسبه می‌شود.

2-  ساعت غیرموظف غیرعملکردی با ضریب 1 در محاسبات پرداخت عملکردی محاسبه می‌گردد.

   دانلود : محاسبه_موظف_و_غیر_موظف.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود : اصلاحی_تایمکس_فاینال_1.docx           حجم فایل 24 KB