سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣
فرم های دانشجویان

 

شماره فرم

عنوان فرم

فرمت

فرمت

1.       

ارائه عنوان پایان نامه

pdf

word

2.       

انتخاب استاد راهنما

pdf

word

3.       

انتخاب استاد مشاور

pdf

word

4.       

ارائه و تأیید پروپوزال

pdf

word

5.       

گزارش سه ماهه

pdf

word

6.       

رسید گزارش های سه ماهه

pdf

word

7.       

تأیید مقاله توسط استاد راهنما

pdf

word

8.       

در خواست بر گزاری جلسه پیش دفاع از پایان نامه

pdf

word

9.       

صورت جلسه پیش دفاع از پایان نامه

pdf

word

10.   

در خواست برگزاری جلسه دفاعیه

pdf

word

11.   

تأیید اصلاحات پایان نامه

pdf

word

12.   

تعهد نامه اصالت پایان نامه

pdf

word

13.   

کاربرگ تأیید صحافی

pdf

word

14.   

صفحه شناسه

pdf

word

15.   

بانک اطلاعات پایان نامه

pdf

word

16.   

بانک اطلاعات چکیده پایان نامه

pdf

word

17.   

تحویل نسخه های پایان نامه

pdf

word

  درخواست برگاری جلسه دفاعیه   word
  تایید پروپوزال   word
  تایید اصلاحات پایان نامه   word
  طرح در شورا   word

فرآیند اجرایی و تصویب پایان نامه های دانشکده بهداشت

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir