دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

 

فرم های آموزش و توانمند سازی منابع انسانی
ردیف نام فرم  دریافت فایل
1 فرم حضور و غیاب دوره آموزشی لینک 1
2 فرم طرح درس دوره آموزشی
لینک 1
3 فرم معرفی رابط آموزش
لینک 1
4 فرم مدرس جدید
لینک 1
5