دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣


اعضای کمیته آموزش و توانمند سازی منابع انسانی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
ردیف نام نام خانوادگی پست/ سمت ابلاغ کمیته محل خدمت

1

علیرضا

قائمی فرد

معاون توسعه

رئیس کمیته

معاونت توسعه

2

مهدی

بازقندی

مدیر توسعه

عضو کمیته

معاونت توسعه

3

محمود

آیتی

مسئول آموزش کارکنان

دبیر کمیته

معاونت توسعه

4

حسین

تفرشی

مدیر مالی

عضو مدعو

معاونت توسعه

5

غفور

ادیبان

مدیر بودجه

عضو مدعو

معاونت توسعه

6

اکرم

حسین پور

کارشناس آموزش کارکنان

عضو کمیته

معاونت توسعه

7

علیرضا

قربانی

عضو هیات علمی

عضو کمیته

معاونت آموزش

8

مریم

خباز

رابط آموزش معاونت درمان

عضو کمیته

درمان

9

مهناز

ناصح نژاد

رابط آموزش معاونت بهداشت

عضو کمیته

معاونت بهداشت

10

زهره

ترقبه

رابط آموزش معاونت آموزش

عضو کمیته

معاونت آموزش

11

مهدی

قربان پور

رابط آموزش اورژانس 115

عضو کمیته

اورژانس 115

12

مسعود

سیرغانی

رابط آموزش معاونت غذا و دارو

عضو کمیته

معاونت غذا و دارو

13

حجت اله

گردانی

کارشناس امور جذب نیرو و استخدام

عضو کمیته

معاونت توسعه

14

حسین

مهرخواه

دبیر آموزش مداوم

عضو کمیته

معاونت آموزش