دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢

 

فرم های آموزش و توانمند سازی منابع انسانی

ردیف

نام آیین نامه یا بخشنامه یا دستورالعمل

دریافت فایل

1

مجموعه پرسش و پاسخ پیرامون آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

لینک 1

2

دستورالعمل اجرای دوره های آموزش کارکنان سال  1396

لینک 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم های آموزش و توانمند سازی منابع انسانی

ردیف

نام آیین نامه یا بخشنامه یا دستورالعمل

دریافت فایل

1

مجموعه پرسش و پاسخ پیرامون آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

لینک 1

2

دستورالعمل اجرای دوره های آموزش کارکنان سال  1396

لینک 1

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم های آموزش و توانمند سازی منابع انسانی

ردیف

نام آیین نامه یا بخشنامه یا دستورالعمل

دریافت فایل

1

مجموعه پرسش و پاسخ پیرامون آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

لینک 1

2

دستورالعمل اجرای دوره های آموزش کارکنان سال  1396

لینک 1