مسئول آموزش به بیمار بیمارستان: خانم آمنه جعفری

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

**********************************************

  اسامی مسئولین آموزش به بیمار( رابطین آموزشی ) در بخشهای بالینی :

1- آقای علیرضا بیسجردی ( مسئول آموزش به بیمار در بخش اورژانس )
2- خانم اعظم جعفری ( مسئول آموزش به بیمار در بخش اطفال )
3- خانم رعنا علی آبادی ( مسئول آموزش به بیمار در بخش اتاق عمل )
4- خانم زهرا قنبرابادی ( مسئول آموزش به بیمار در بخش بلوک زایمان )

****************************************************************

آموزش همگانی و سلامت مهم ترین ابعاد ارائه خدمات سلامت است


تحقیقات نشان داده اند که بیماران بسیار مشتاق دریافت اطلاعاتی در مورد وضعیت خود هستند . هنگامی که کیفیت اطلاعات دریافتی توسط بیمار افزایش می یابد ،آگاهی وی از اهداف درمانی و در نتیجه پذیرش روشهای درمان بیشتر شده و این امر بالتبع اثربخشی بیشتر و نتایج بهتر درمان را به دنبال خواهد داشت . دستیابی به سطوح بالاتر رضایتمندی بیماران و کاهش شکایت ها ، از دیگر دستاوردهای آموزش سلامت به بیمارخواهد بود .می توان امیدوار بود که با فراهم نمودن دانش بهتر و بیشتر برای بیماران در مورد وضعیت خود بتوانند انتخاب های آگاهانه تری داشته باشند
آموزش سلامت به بیمار در بر گیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیمار شامل آموزشهای درمانی ، آموزشهای بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی است که برای کمک به بیمار به منظور تصمیم گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می گیرد . تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقاء سطح سلامت و پیشگیری از بیماری ها آموزش های مناسب دریافت نمایند
خود مراقبتی مجموعه ای از اعمالی است که فرد بصورت اکتسابی ،آگاهانه و هدفدار برای خود ، فرزندان و خانواده اش انجام میدهد تا از لحاظ جسمی،روانی و اجتماعی سالم بمانند و همچنین در صورت ابتلا به بیماری و بستری در بیمارستان براساس آموزشهای دریافتی در حین بستری و پس از ترخیص از سلامت خود و خانواده اش حفاظت نماید

خودمراقبتی موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی، افزایش رضایت بیماران، منطقی شدن استفاده از خدمات (نیاز کمتر به مشاوره ارایه دهندگان خدمات در مراکزبهداشتی ،کاهش ویزیت بیماران سرپایی وکاهش استفاده از منابع بیمارستان) و نیز کاهش هزینه های سلامت می شود

آموزش به بیماران فواید و نتایج مثبت زیادی در بر دارد:
1- کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی
2-افزایش کیفیت مراقبت ها
3-کمک به بیمار در به دست آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر