سرکار خانم دکتر مریم مسعودیفر

معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت

جناب آقای دکتر محمد جواد نمازی

عضو محترم هیأت علمی دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر حسین الیاسی

مدیر گروه محترم  میکروبیولوژی

سرکار خانم دکتر بهاره امین

مدیر توسعه ی فناوری و مراکز تحقیقاتی