سرکار خانم دکتر مریم مسعودیفر

معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت

جناب آقای دکتر محمد شفیع مجددی مهر آبادی

رئیس محترم مرکز تحقیقات لیشمانیوز

جناب آقای دکتر محمد جواد نمازی

عضو محترم هیأت علمی دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر حسین الیاسی

مدیر گروه محترم  میکروبیولوژی

سرکار خانم دکتر مریم کرابی

عضو محترم هیأت علمی دانشکده پزشکی

روح الله برقبانی

مسئول محترم مدیریت بیماریهای شیکه جوین

سرکار خانم دکتر بهاره امین

مدیر توسعه ی فناوری و مراکز تحقیقاتی

سرکار خانم دکتر فاطمه نوده

کارشناس مسئول محترم مدیریت بیماریها

هادی عتباتی

احسان جواهری