دسترسی سریع
شنبه ٢٧ دی ١٣٩٩

1-افتتاح پایگاه سیار دهان و دندان دانش آموزان ابتدائی سبزوار در دبستان ابتدائی امیر الداغی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در تاریخ  94/08/30