تلفن: 44446070- داخلی (1383)

آدرس سایت مرکز:  Leishmaniasis.medsab.ac.ir

   ایمیل مرکز :  Leishmaniasis@medsab.ac.ir