مسئول واحد: آقای احمد احسانی کیا

تحصیلات: کارشناس مددکاری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شماره پاسخگویی: 44238100 داخلی (284)

 

واحد مددکاری

ارائه خدمات (شناسایی نیازهای روانی و عاطفی، اجتماعی و حمایت های لازم در این خصوص و مشاوره در امور مالی و اداری) و برقراری ارتباط حرفه ای  با بیماران از لحظه ورود و تسهیل در پذیرش و بستری بیمار تا زمان  ترخیص از بیمارستان و پیگیری امور مربوط به مددکاری بعد از ترخیص از بیمارستان بر عهده مددکاران بیمارستانی می باشد.

 مددکاران در بیمارستان نقش تسهیل گر، مداخله کننده، حمایت گر، آموزش گر، مدافعه گر و ... را برای بیماران بر عهده دارند.

مراجعین نیازمند خدمات مددکاری می توانند با مراجعه به واحد مربوطه که در طبقه همکف و در دفتر پرستاری بیمارستان واقع شده است با مددکار در تماس باشند.

شرح وظایف مددکار در بیمارستان

·         شناسایی بیماران فاقد بیمه و مشاوره و راهنمایی لازم و کمک به بیمارانی که از دفترچه بیمه برخوردار نبوده و یا به دلایلی بیمه ایشان توسط کارشناسان بیمه تایید نمی گردد

·         حمایت مالی از بیماران نیازمند

·         کمک به بیماران دارای آسیب اجتماعی (اعتیاد - کارتن خواب و ...) و ارجاع به مراکز بهزیستی

·         پیگیری در خصوص نوزادان رها شده و هماهنگی جهت تحویل نوزاد و کودک رها شده به شیر خوارگاه

·         پیگیری جهت سالمندان رها شده و هماهنگی لازم در خصوص تحویل به مراکز بهزیستی

·         ارائه خدمات و حمایت های لازم به بیماران تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد

·         حمایت و تلاش در جهت تحویل بیمارانی که از سوی خانواده طرد شده اند و خانواده پذیرش آن ها را ندارد

·         شناسایی، پیگیری، ارجاع و مشاوره لازم به افراد در معرض خشونت خانگی، کودک آزاری، همسر آزاری و سالمند آزاری

·         همکاری با بهزیستی جهت بررسی صلاحیت نگهداری نوزادان توسط مادر معتاد و کارتن خواب و جلوگیری از تحویل

·         مشاوره و ارجاع موارد خودکشی به روانپزشک و روانشناس

·         مشاوره با بیماران (زنان و دخترانی) که مورد تجاوز قرار گرفته اند و ارجاع به مشاورین حقوقی و روانشناس

·         مشاوره و حمایت های مورد نیاز  به بیماران تصادفی و راهنمایی لازم

·         شناسایی و پیگیری در خصوص بیمارانی که خانواده اطلاعی از بستری شدن آن ها نداشته و اطلاع به خانواده ایشان

·         شناسایی بیماران فاقد هویت و همچنین بیمار فوتی فاقد همراه و اطلاع به مراجع ذیربط (پزشک قانونی دادگستری) جهت اطلاع و پیگیری های مربوط به آن