دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

شرح وظایف

شرح وظایف:

  

سازماندهی ، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی علوم پزشکی

 برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر روشهای نوین و كارامد آموزشی

 مطالعه برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزشی با بهره گيري از روشهاي جديد آموزشی

هدایت ، هماهنگی و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی و یادگیری جهت ارتقاء همه جانبه عملكرد آموزشي اساتيد

 برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران

هدایت و نظارت بر طرحهای پژوهش در آموزش با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه

نظارت و ارزیابی فعالیتهای دانش پژوهی

نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت های دفاتر توسعه آموزش دانشگاه

ارائه مشاوره در خصوص امور و فعالیت های آموزشی دانشگاه 

 ايجاد ارتباط با موسسات برون سازماني مرتبط با آموزش در كشور

ايجاد و مديريت محيط آموزش از راه دور براي ارائه متون آموزش پزشكي

برگزاري نشستهاي كشوري و بين المللي آموزش پزشكي

 

 

واحدها
گزارش عملکرد مرکز