چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩
كميته مدارك پزشكي و فناوري اطلاعات

دبير كميته :خانم مريم برآبادي و مهندس محسن شوریده یزدی