دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠

 

 

 

  • تزریق مواد حاجب و رادیو دارو با نظارت و سرپرستی پزشک