دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

 

 

حاکمیت بالینی چهار چوبی است که در آن سازمان های ارائه دهنده خدمات بالینی در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی خدمات بالینی شکوفا می شود به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازند. در تعریف حاکمیت بالینی دیدگاهی ادغام یافته از مراقبت های بالینی و نیز غیر بالینی مطرح است که کیفیتی جامع را در بر میگیرد . چنین ادغامی به یکپارچگی سازمانی ,هماهنگی ,همکاری و ارتباطات میان واحدها در سازمان می انجامد و با مراقبت های با کیفیت بالا مرتبط می شود  حاکمیت بالینی ادغام  تمام فعالیت ها یی است که مراقبت از بیمار را در یک استراتژی واحد تلفیق می کند .

براي دسترسي به مطالب زير روي آيتم مربوطه كليك كنيد.