امور مامایی

برنامه هاي امور مامايي معاونت درمان

1- بازديد از بيمارستانهاي تابعه و دفاتر مامايي
2- برگزاري و پيگيري در كميته هاي مرگ و مير مادر و نوزاد و ترويج زايمان طبيعي و بررسي و راه حلهاي جهت كاهش آنها و ارسال نتايج به رياست دانشكده
3- بررسي كميته هاي بيمارستاني كه هر 3 ماه ارسال مي گردد
4- جمع آوري اطلاعات و آمار مرگ مادر و نوزاد از بيمارستانهاي تابعه
5- ارائه راهكارهاي لازم در جهت هر چه بهتر بودن ارائه خدمات مامايي در حد امكان
6- جمع آوري و ارائه اطلاعات و آمار زايمان و سزارين به طور ماهانه و به تفكيك پزشكان متخصص
7- تجليل و قدر داني از ماماهاي نمونه در سطوح مختلف در سطح دانشكده
8- همكاري در كنفراسهاي عملي و كارگاههاي بيمارستان و پمفلت و پيام هفته در بيمارستان (امور مامايي)
 

خلاصه عملكرد امور مامايي معاونت درمان
1- تجليل و قدرداني از ماماهاي نمونه در سطوح مختلف درمان ،بهداشت و آموزش
2- بازديد از بيمارستانهاي تابعه و دفاتر مامايي
3- برگزاري و پيگيري كميته هاي شاخص كشوري(كمته مرگ و مادر و نوزاد ،ترويج زايمان طبيعي)
4- بررسي كميته هاي بيمارستاني (مرگ و مير مادر و نوزاد و زايمان طبيعي)
5- جمع آوري اطلاعات و آماز زايمان و سزارين به طور ماهانه و به تفكيك پزشكان متخصص
6- همكاري در كنفرانسها ي علمي و كارگاههاي بيمارستاني و پمفلت و پيام هفته در بيمارستان (امور مامايي)