دارای دو بخش کلینیکال و بانک خون می باشد. که بخش کلینیکال و بانک خون در سه شیفت صبح ، عصر و شب فعال می باشد در قسمت کلینیکال اکثر آزمایشات بیوشیمی ، سرولوژی ، هماتولوژی ، میکروبیولوژی و هورمونی از بیماران بستری در بخش و بیماران سرپایی بیرون بیمارستان پذیرش می شود.

پرسنل آزمایشگاه :

1- متخصص پاتولوژی                                1  نفر

2- کارشناس علوم آزمایشگاهی                      11 نفر

3- اپراتور                                              1 نفر

4- نمونه گیر                                           1 نفر

در شیفت صبح 4 نفر دربخش کلینیکال ، یک نفر نمونه گیر و یک نفر اپراتور مشغول می باشند در شیفت عصر و شب 3 نفر پرسنل در نظر گرفته شده

از دیگر فعالیتهای آزمایشگاه رزرو خون برای بیماران نیازمند به خون یا بیماران اورژانسی که باید تحت عمل جراحی قرار بگیرند می باشد.

بعضی از آزمایشات نیاز به آمادگی قبلی دارد مانند آزمایش قند که بیمار باید 10-8 ساعت ناشتا باشد و کشت که 48 ساعت قبل بیمار نباید هیچ دارویی مصرف کرده باشد و آزمایشات کلسترول  و تری گلیسیرید ( چربی ) که بیمار 12 ساعت باید ناشتا باشد.

جوابدهی به آزمایشات :

1- آزمایشات روتین تا آخر وقت اداری

2- آزمایشات کشت 48 ساعت بعد

تحهیزات موجود :

اتوآنالیزر BT4500، سل کانتر، الایزاریدر، قتومتر، آنالیزر گازهای خونی (ABG)، آنالیزر الکترولیت های خونی