مریم وفایی نسب

 

تحصیلات : کارشناس پرستاری 

تماس مستقیم:4401852 - 051

شرح وظایف مدیر پرستاری:

 

مترون در مراکز بهداشتی ، درمانی و توانبخشی ، پرستاری است که اداره واحد پرستاری مرکز مربوطه را به عهده دارد

شرح وظایف مترون با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی  به شرح ذیل می باشد :

1-برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

2- گردآوری اطلاعات از :

-         مرکز  شامل : نمودار سازمانی مصوب ، هدف ، نوع فعالیت ، گزارشات ماهیانه و سالیانه ، گزارش حسابرسی پرستاری ، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان

-         مددجویان : بر حسب نوع بستری ، نیاز مراقبتی ، خدمات ارائه شده

-         منابع شامل نیروی انسانی (پرستاران ، بهیاران ، کمک بهیاران ، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ) ساختار فیزیکی ، امکانات و تجهیزات

3- شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

4- تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت، دراز مدت ) مبتنی بر نیازها جهت تأمین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو ، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط

5- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

6- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ،کنترل و نظارت کنترل عفونت و ...)

7- اراده راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

8- تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

11- ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری