اخذ نوبت برای رادیولوژی همه روزه بجز روز های تعطیل از ساعت 7:30 تا 14:00 حضوری صورت می گیرد.