معرفی درمانگاه

درمانگاه در طبقه همکف بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه قرار دارد که شامل : درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی قلب ، چشم ، گوش ، اطفال ، داخلی ، مغزو اعصاب ، بیهوشی ، ژنتیک و تغذیه

تجهیزات موجود در بخش :

* تست ورزش                                         * نوار قلب

* اکو کاردیولوژی                                     * پالس اکسی متری

*هولتر ریتم                                             * اسپیرومتری

* هولتر فشار                                            * بیلی چک

* سونوگرافی چشم

 


خدماتی که در درمانگاه انجام می شود:

در درمانگاه قلب خدماتی چون فشارخون ، نوارقلب ، تست ورزش ، اکوکاردیوگرافی ، هولتر فشار ، هولتر ریتم صورت می گیرد. در درمانگاه چشم نیز خدماتی چون بینایی سنجی ، درآوردن پلیسه ، لیزر و سونوگرافی A و B اسکن صورت می گیرد. در درمانگاه اطفال خدماتی چون تست آلرژی ، اسپیرومتری و بیلی چک صورت می گیرد.

 


نحوه گرفتن نوبت اکو و تست ورزش

*نحوه گرفتن نوبت اکو :

- ابتدا ویزیت بیمار توسط متخصص قلب و تشخیص انجام اکو توسط ایشان

- چنانچه شرایط بیمار اورژانسی باشد بلافاصله اکو توسط پزشک انجام می شود.

- در صورت اورژانسی نبودن وضعیت بیمار دستور اکو به پذیرش ارائه شده و در دفتر نوبت دهی ثبت می گردد.

- شماره تماس از بیمار جهت هماهنگی در دفتر نوبت دهی ثبت می گردد.

نحوه گرفتن نوبت تست ورزش :

- ابتدا ویزیت بیمار توسط متخصص قلب و تشخیص انجام تست ورزش

- دستور تست ورزش به پذیرش ارائه شده و در دفتر نوبت دهی ثبت می گردد.

- شماره تماس از بیمار جهت هماهنگی در دفتر نوبت دهی ثبت می گردد.


برنامه پزشکان درمانگاه حشمتیه 1403