نام بخش: فوق تخصصی اطفال

تعداد تخت: 17تخت

تعداد متخصص : 10 نفر

تعداد پرستاران شاغل: 21نفر

تعداد نیروهای خدماتی : 8 نفر

تعداد منشی:1 نفر

تجهیزات : دستگاه ECG-الکتروشوک – پالس اکسیمتری – ساکشن – نبولایزر-دستگاه بخور سرد-

خدمات قابل ارائه : پذیرش و انجام مراقبت های اطفال-بخورتراپی-LP-