آقای عباسعلی تقی زاده

کارشناس پرستاری

 

تماس مستقیم : 44011800

شرح وظایف مدیر داخلی بیمارستان

2-       اجرا،پایش و نظارت بر برنامه های تدوین شده به منظور حصول اطمینان از اجرای موفق برنامه ها در واحدهای تحت سرپرستی

3-       برنامه ریزی و هماهنگ نمودن امور بیمارستان به منظور پاسخ دهی مناسب در مواقع بحران و بلایا با هماهنگی مسئولین ذیربط

4-       برنامه ریزی به منظور أخذ مداوم نظرات مراجعین وبیماران به منظور حصول اطمینان از رضایت انان

5-       مطالعه مداوم روشهای انجام کار به منظور بهبود و اصلاح مستمر روشهای کار در حوزه تحت سرپرستی

6-       مطالعه مداوم کارآیی منابع بیمارستانی (منایع انسانی،منابع مالی ، تجهیزات) و ارائه راهکارهای عملی افزایش کارآیی در استفاده از منابع

7-       کنترل و نظارت بر کار کارکنان واحدهای ذیربط و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آنها

8-       تلاش برای اجرای برنامه های استاندارد، احصاء، اصلاح فرآیندها به منظور ارائه بهتر خدمات مربوطه تا حد أخذ گواهینامه های کیفیت از قبیل ISO و ...

9-       انجام بررسی، کنترل ونظارت بر عملیات و فعالیتهای مربوط به امورمالی مرکز یا بیمارستان

10-    نظارت برچگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه های تنظیمی هدف گذاری شده

11-    تطبیق، ترویج و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به آخرین استانداردهای تعیین شده برای مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانها

12-    انجام نظارت و رسیدگی به امور اداری، مالی، تغذیه، تأسیسات، انبار و سایر واحدهای مرکز یا بیمارستان

13-    همکاری مستمر با سایر واحدهای ذیربط و کارشناسان مربوطه از نظر اداری و مالی ، فنی، بیمارستانی به لحاظ بالا بردن کیفیت امور مربوطه

14-    مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار تمام وقت و نیمه وقت کار آنها بر اساس نوع و کیفیت و به منظور ایجاد هماهنگی در مرکز با بیمارستان ونظارت بر طرح های تهیه شده.

15-    کنترل و نظارت بر کارهای عمرانی و تعمیراتی مرکز یا بیمارستان و ارائه پیشنهادها و راهنمایی های لازم جهت پیشرفت بهینه در این امور.

16-    جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی مرکز یا بیمارستان از نظر ساختمان، لوازم و تجهیزات ، نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزترشهای لازم پیرامون این مسائل و ارائه آن به مسئولین ذیربط.

17-    ایجاد ارتباط مستمر و سازنده با شرکتهای دارویی معتبر کشور به منظور دریافت به موقع سهمیه های دارویی.

18-    شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی لازم.

19-    برقراری تعاملات سازنده با رئیس یا مدیر خدمات پرستاری مرکز یا بیمارستان به منظور بهبود روشهای انجام کار.

20-    پیش بینی کلیه احتیاجات مرکز یا بیمارستان اعم از نیروی انسانی و منابع دیگر با هماهنگی وهمفکری رئیس یا مدیر خدمات پرستاری و نهایتاً رئیس مرکز یا بیمارستان

21-    انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که بایستی به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد.

22-    شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله.

23-    انجام سایر امور مربوطه طبق دستورمقام مافوق مطابق مقررات.