دکتر مهدی جلیلی اکبریان

تحصیلات : تخصص اطفال 

تماس مستقیم : 44011888 - 051

 

شرح وظایف رئیس بیمارستان

1-     کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه

2-     نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد.

3-     نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان براساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیرپزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان.

4-     سرپرستی و اظهارنظر در مورد تهیه ایین نامه و دستورالعمل های موردنیاز بیمارستان و نظارت برانجام و اجرای آن ها.

5-     سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان.

6-     شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان.

7-     ایجاد کمیته های لازم بیمارستانی ، انتخاب افراد هرکمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف.

8-     مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد.

9-     بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی.

10- نظارت بر امور مالی، تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درامدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده.

11- نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات بیمارستان.

12- اقدام لازم در مورد استخدام ، اخراج، تشویق ویا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان براساس مقررات مربوطه.

13- نظارت برحسن اجرای خدمات مدرسه پرستاری و یا بهیاری وابسته و انجام اموزش حین خدمت کارکنان.

14- اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود اختیارات تفویضی.

15- نظارت و سرپرستی در مورد خدمات و کادر پرستاری و رفع مشکلات موجود با نظر مسئول مربوطه.

16- تهیه گزارش های متناوب از فعالیت های بیمارستان وسایر امور جاری در مورد خدمات درمانی، بهداشتی ، اداری ، مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول.

17- نظارت بر ارزشیابی کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات.

18- انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.

 

19- تهیه گزارش از فعالیت ها ، مشکلات و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه .