چهارشنبه ٠١ آبان ١٣٩٨
اساتید مشاور
 

مقطع/رشته تحصیلی

ورودی

استاد مشاور

تعداد دانشجو

ساعت حضور

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

941

 

خانم برزویی

24

سه شنبه

18-13

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

931

 

خانم خلیلی شومیا

25

سه شنبه

14-13

چهارشنبه

14-13

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

921

 

آقای مسکنی

28

یکشنبه

14-10

سه شنبه

14-12

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

911

 

آقای مهدوی کلیمی

31

شنبه

13-10

یکشنبه

13-10

کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

942

خانم حشمتی فر

11

یکشنبه

14-12

کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

942

 

خانم خلیلی شومیا

12

سه شنبه

14-13

چهارشنبه

14-13

کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

932

خانم حشمتی فر

21

یکشنبه

12-8

کارشناسی پیوسته هوشبری

942

 

خانم صالح آبادی

23

یکشنبه

18-15

دوشنبه

17-15

کارشناسی پیوسته هوشبری

932

آقای دکتر الیاسی

13

شنبه

16-14

کارشناسی پیوسته هوشبری

932

 

آقای دکتر پژهان

14

یکشنبه

14-12

دوشنبه

14-12

سه شنبه

10-8

کارشناسی پیوسته هوشبری

922

خانم نیری

23

دوشنبه

18-14

کارشناسی پیوسته هوشبری

912

خانم فوجی

28

شنبه

12-8

کارشناسی ناپیوسته هوشبری

941

 

خانم اکبرزاده

22

شنبه

10-8

یکشنبه

10-8

کارشناسی ناپیوسته هوشبری

931

 

خانم اکبرزاده

20

دوشنبه

10-8

سه شنبه

10-8

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

941

 

آقای دکتر فتاحی

23

یکشنبه

12-8

دوشنبه

12-8

 

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

931

 

 

آقای رستمی

18

شنبه

14-12

سه شنبه

14-12

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

921

آقای دکتر معلایی

15

سه شنبه

14-5/11

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

911

آقای دکتر زرگریان

22

شنبه

13-8

هفته در میان حضور

کاردانی علوم آزمایشگاهی

942

آقای بهروزیخواه

10

دوشنبه

10-8

کاردانی فوریت های پزشکی

942

 

آقای تاج آبادی

29

 

سه شنبه

12-10

چهارشنبه

12-10

کاردانی فوریت های پزشکی

932

 

 

آقای گنجلو

29

سه شنبه

12-8

چهارشنبه

10-8

 

  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir