جمعه ٢٨ شهريور ١٣٩٩
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

شرح وظايف سوپروايزر آموزشي

 

سوپروايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامايي مركز آموزشي درماني، توانبخشي و پژوهشي را تحت نظارت مدير پرستاري و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.

شرح وظايف سوپروايز ر آموزشي براساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند

پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:

-1 تعيين اهداف آموزشي  كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت

-2 تعيين نيازهاي آموزشي  مددجويان، خانواده، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامايي و كاركنان جديد

الورود

-3 اولويت بندي نيازهاي آموزشي

-4 تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

-5 اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروه ها

-6 تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط

-7 تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي، خدمات پرستاري مورد نياز مددجويان

-8 هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروه هاي پرستاري و مامايي

-9 پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه

پرستاري و مامايي

-10 تشكيل كميته آموزشي، پژوهشي پرستاري

-11 هماهنگي، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس هاي آموزش مداوم برابر برنامه

جامع آموزشي واحد ذيربط

-12 پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال كاركنان در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

-13 همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نيازسنجي آموزشي

-14 همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت، در امر آموزش

-15 همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

تازه ها و نتايج تحقيقات جديد  به شكل كنفرانس، جزوه / پمفلت و

-17 همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

-18 هدايت و آموزش كاركنان در راستاي:

الف- حسابرسي كيفي خدمات پرستاري و مامايي

ب- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات

ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو

-19 هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

-20 هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و

مددجويان

-21 ثبت و گزارش كليه فعاليت هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري

-22 كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

-23 كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

-24 ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق:

- كنترل و حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده

- بررسي رضايت مندي مددجويان

- بررسي رضايت مندي كاركنان

-25 كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري در شيفت هاي مختلف  در برنامه هاي

آموزشي براساس سرانه آموزش

-26 مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان پرستاري

-27 شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري