جستجوی پیشرفته   جستجوی وب


رئیس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی


 

Description: J:\عکس کار کنان -کارمندان معاونت\مهدی معتکف\مهدی معتکف.jpg

 

مهدی معتکف فر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 


 

کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی


 

 

 

 

 

 

مطهره ملکوتی فر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی