پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
اهداف واحدآموزش بیمارستان

 اهداف واحدآموزش بیمارستان

 

اهداف کلی :

اجرای استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در جهت بهبود آموزش پرسنل پرستاری و مامائی

 اهداف جزئی:

A - برنامه ريزي جهت آموزش کارکنان (آموزشهاي کددار –آموزش مداوم – آموزشهاي غير کددار)

B –تهیه مجموعه توجیهی آموزشی برای آشنائی پرسنل جدید الورود (برنامه ريزي جهت آموزش پرسنل تازه وارد با هماهنگی رابطین آموزشی و سرپرستاران و مسئولين کليه واحد ها و پايش آموزشي آنان هر شش ماه يکبار توسط مسئولين واحد ها )

‍‍C- برگزاری آزمون صلاحیت و توا نمندی کارکنان

D -تشکیل پرونده آموزشی پرسنلی

- تهیه دستورالعمل آموزشي بيمارستان

A-آموزش کارکنان

-برنامه ريزي جهت برگزاري پودمانهاي آموزشي كددار يكساله بيمارستان با هماهنگي مديريت تشكيلات،معاونت درمان و اداره پرستاري براي كليه رده هاي پرستاري و مامائي

- انجام نيازسنجي آموزشي براي كليه پستهاي درماني و اداری درابتدای هرسال

- برگزاري دوره هاي آموزشي آموزش ونتيلاتور و الكتروشوك تئوري و عملي در طي سال برای رده هاي مختلف پرستاري و مامائي و پزشکی

- بر گزاری دوره اموزش گزارش نویسی .

- برگزاری دوره های آموزشی اجباری اعتباربخشی (احیای پایه وپیشرفته- ایمنی وسلامت شغلی- مدیریت خطر- مهارتهای ارتباطی- شیرمادر – کارگاههای ویژه مامایی-

-برگزاری كلاس آموزشي براي مادران باردار شامل: روشهاي زايمان ايمن و زايمان در آب

- نظارت بربرگزاري كنفرانسهاي درون بخشي.

- برگزاري كنفرانسهاي ماهيانه بیمارستان برطبق نیازسنجی انجام شده ازپرسنل .

- كنترل و نظارت در امر آموزش به بيماران در بخشها

-. هماهنگي و برنامه ريزي جهت شركت همكاران در سمينارهايي كه در ارتباط با پرستاري و مامائي مي باشند

- تهیه پمفلتهاي آموزشي اموزش به پرسنل توسط پرسنل كادر پرستاري و مامائي

- تهیه پمفلتهاي آموزشي اموزش به بیمار توسط پرسنل كادر پرستاري و مامائي

- همكاري با اداره پرستاري در رابطه با آموزش پرستاران و ماماها

-شركت در جلسات سوپروايزرهاي آموزشي در معاونت محترم درمان

- اخذآزمون توجیهی بدوود ازکلیه پرسنل جدیدالورود

B- تهیه مجموعه توجیهی آموزشی برای آشنائی پرسنل جدید الورود

· تهیه مجموعه آموزشی برای آشنائی پرسنل جدید الورود

· تهیه راهنماي داروئي كليه داروهاي ترالي اوژانس

· تهیه دستورالعمل كار با تجهيزات پزشكي

· تهیه پمفلت هاي آموزشي و پوسترهاي آموزشي

تهیه جزوه آموزش به بیمار

تهیه جزوه هموویژولانس

تهیه کتابچه گزارش نویسی

C- برگزاری آزمون صلاحیت و توانمندی کارکنان

· برگزاری آزمون صلاحیت و توانمندی دوره ای کارکنان در کليه بخشها و ثبت نتايج آن در کاردکس پرونده پرسنلي

D – نظارت برتشکیل پرونده آموزشی پرسنلی دارای:

نام نام خانوادگي چک ليست دوره هاي گذرانده شده مثل دوره توجيهي بدو ورود -اطفاء حريق –کپي آخرين مدرک تحصيلي – کپي مدارک دوره هاي آموزشي طي شده – مستندات مربوط به آزمونهاي اوليه و دوره اي توانمندي کارکنان – مستندات مربوط به آزمونهاي دوره ارزيابي حرفه اي و غير حرفه اي کارکنان

E- تهیه دستورالعمل آموزشي بيمارستان شامل :

·         مشخصات بردهاي آموزشي

الف.برد اطلاعيه هاي آموزشي

ب.برد آموزشي بيمار

ج.برد آموزشي پرسنل

·         مشخصات ترالي اورژانس

·         مشخصات كاردكس ها

1-کاردکس جمع آوري اطلاعيه هاي آموزشي

2-کاردکس جزوات آموزشي و پمفلتهاي سال کذشته

3-کاردکس جزوات آموزشي و پمفلتهاي سال جاري

4- کاردکس آموزشي پرسنل جديدالورود

5- کاردکس پرونده آموزشي پرسنل بخش

6-کاردکس راهنماي داروهاي ترالي اوژانس

7-کاردکس راهنماي داروئي كليه داروهاي مصرفي بخش

8- کاردکس دستورالعمل كار با تجهيزات پزشكي بخش

9-کاردکس راهنماي داروهاي ترالي احيائ نوزادان و چک ليست ترالي احيائ نوزادان