مسئول واحد:

مهندس مجتبی عباس آبادی

سمت:

مسئول تجهیزات پزشکی

مرتبه شغلی:

مهندسی تجهیزات پزشکی

واحد مهندسی پزشکی بیمارستان

مجموعه ایست که در سیستم ماتریسی سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت امور مرتبط با تجهیزات پزشکی را در راستای تامین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل و نیز بهره­وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی ، اثربخشی و رضایتمندی بیماران به عهده دارد.
هدف :
الف) استفاده موثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها

ب) افزایش عمر مفید تجهیزات به منظور تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری از خرابیهای زودهنگام و نابهنگام

ج) کاهش هزینه های نگهداری ، تعمیر ، و زمان از کارافتادگی دستگاهها

هـ) هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیکها، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازهای واقعی وتوانائیهای مرکز درمانی