دسترسی سریع
يکشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٠

فرمها

 فرم دانشجوی برتر پژوهشی سال 1398

 فرم فناور برتر سال 1398

 فرم پژوهشگر برتر سال 1398

فرم تقاضای اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت)سالانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار98

 1397  فرم پروپوزال طرح پژوهشی

فرم قرارداد همکاری مشترک پژوهشی (اصلاح شده)

فرم ثبت فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی دانشگاه (اسفند 97)

 

فرم گزارش پیشرفت طرح پژوهشی

فرمدرخواست واگذاری مسئولیت طرح

فرم داوری مقالات

فرم گزارش پایان طرح پژوهشی


آیین نامه ها و دستورالعمل ها

آیین نامه دانشجوی برتر پژوهشی سال 1398 آیین نامه پژوهشگران برتر سال 1398

 


آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

بخشنامه مرتبط با انتشارات تکراری و همپوشان 

راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

 

 راهنمای ارزشیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی در سال 1395

ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

دستورالعمل نحوهی تخصیص اعتبار پژوهشی(گرنت)1398 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

آیین نامه فرصت مطالعاتی

آیین نامه تخصیص اعتبار پژوهشی 1397(گرنت)

آیین نامه پیوست(پزشک پژوهشگر)1398

    آیین نامه پیشنهادی نحوه اعطای لقب هیات علمی الحاقی

    دستورالعمل شرکت در همایش های علمی خارج از کشور دانشگاه

آیین نامه نحوه استفاده از افیلیشن دانشگاه توسط مجری در برونداد پژوهشی