جمعه ٠٨ مهر ١٤٠١
En


 

اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار


 

آرزو داوری نیا مطلق قوچان  (سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی)
دکتر راحیل محمودی (دکترای پزشکی اجتماعی - استادیار )
علی تاج آبادی (دانشجوی دکترای پرستاری)
دکتر رقیه جوان
(استادیار)
 دکتر رقیه زردشت
(استادیار)
نسرین میرچولی
(کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی)