صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی > آیین نامه 

دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم

  • آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 99

  • کمیته تحقیقات دانشجویی عنوان کرد: انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم

  • اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام هفتمین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر سال ۱۳۹۹

بسمه تعالي

آيين نامه كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

مقدمه

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایي و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات  دانشجویی دانشگاه زیر نظر  کمیته کشوری  تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.

بخش اول: كليات و اهداف

ماده 1.تعريف:

كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كه از اين پس كميته ناميده مي شود، تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه و بر اساس قوانين و رسالت هاي دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي كند.

ماده 2. اهداف:

1. ايجاد بستر مناسب براي شکوفایی، رشد و اعتلاي علمي و پژوهشي دانشجويان و تربيت پژوهشگران و مديران آينده كشور

2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان

3.  توانمند سازی دانشجویان در  زمینه پژوهش از طريق شيوه هاي مختلف آموزش نظری و عملی

4. ترويج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجويان دانشگاه

5.ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت هاي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليت هاي علمي دانشجويان

6. بهبود رابطه علمي پژوهشی اساتيد و  دانشجويان

بخش دوم : ارکان و تشکیلات

فصل يك:

ماده 3. اركان :

اركان كميته شامل سرپرست، دبير، شوراي مركزي، شوراي پژوهشي و مجمع عمومي مي باشد.

تبصره: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه می تواند حسب نیاز و شرایط جهت هر یک از دانشکده های علوم پزشکی خود یک کمیته تحقیقاتی دایر نماید .

 فصل دوم:

سرپرست

ماده 4 . تعريف:

يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه بوده كه با دانشجويان تناسب سني و فكري داشته، با پژوهش دانشجويي آشنا بوده و وقت كافي به اين امر اختصاص دهد.

ماده 5. انتخاب:

سرپرست با حكم معاون پژوهشي دانشگاه از ميان دو نفر كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد گرديده است براي مدت دو سال منصوب مي شود.

تبصره: انتخاب مجدد سرپرست بنابر پيشنهاد مجدد شوراي مركزي بلامانع است.

ماده 6. وظايف:

1. صدورحكم انتصاب دبير بنا به پيشنهاد شوراي مركزي

2. نظارت بر حسن اجراي امور و هدايت علمي و عملي كميته و واحد هاي تابعه

3. ايجاد ارتباط با اساتيد و مسئولين دانشگاه در جهت اهداف كميته

 4 . نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه و كميته

5. پيگيري امور مربوط به ارتباط كميته با نهادهاي داخل و خارج دانشگاه

6.گزارش عملكرد كميته به معاون پژوهشي دانشگاه

7. تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار

8. انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

9. عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه

فصل سوم

دبیر

ماده 7- تعريف:

دبير با حكم سرپرست از ميان دو نفر از اعضاي كميته، كه داراي سوابق پژوهشي بوده و توسط شوراي مركزي پيشنهاد مي گردد، براي مدت یک سال منصوب شده و زير نظر سرپرست انجام وظيفه مي نمايد.

تبصره : انتخاب مجدد دبير بلامانع است.

ماده 8- وظايف دبیر:

1. انجام امور اداري و اجرايي داخلي كميته

2. اجراي مصوبات شوراي مركزي

3. انتصاب مسئولين واحد هاي كميته

 تبصره : تعداد و نوع واحد هاي كميته ها با توجه به شرايط هر دانشگاه از سوي شوراي مركزي تعيين خواهد شد.

4. هماهنگي بين واحد هاي كميته و نظارت بر فعاليت هاي واحد هاي فوق

5. ارائه برنامه يكساله كميته بر اساس سياست هاي شوراي مركزي

6. ارائه گزارش عملكرد 6 ماهه فعاليت هاي كميته به سرپرست و شوراي مركزي

 

فصل چهارم:

شوراي مركزي

ماده 9- تعريف:

شورایي منتخب از اعضاي كميته است كه مرجع سياستگذاري و تصميم گيري كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه مي باشد.

ماده 10- انتخاب شورای مرکزی :

اعضاي شوراي مركزي دانشگاه توسط مجمع عمومي به مدت يك سال انتخاب مي شوند كه  می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجويي بوده و داراي حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.

تبصره 1- تعداد اعضاي شوراي مركزي با توجه به تعداد دانشكده ها و دانشجويان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوي تعيين شود كه حداقل يك نفر از هر دانشكده عضو آن و حداكثر تعداد اعضاي شورا 15 نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.

تبصره2- رياست جلسات شوراي مركزي به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شوراي مركزي ضروري است.

تبصره 3- جلسات شوراي مركزي با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي یابد و راي گيري موارد و پيشنهادات مخفيانه است.

ماده 11- وظايف شورای مرکزی:

1. تصميم گيري در باره مسائل مربوط به كميته و نيز موارد پيش بيني نشده در اساسنامه

2. سياستگذاري ساليانه كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه

3. پيشنهاد انتخاب و تغيير دبير به سرپرست کمیته

4. پيشنهاد انتخاب و تغييرسرپرست به معاونت پژوهشي  

5. تعيين و نوع واحد هاي زيرمجموعه كميته بر اساس شرايط دانشگاه

 

6. برگزاري جلسات ساليانه مجمع عمومي و در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي مركزي در هر موقع

فصل پنجم:

شوراي پژوهشي

ماده 12- تعريف:

شوراي پژوهشي كميته، شورايي است تحت نظارت شوراي پژوهشي دانشگاه كه در محدوده اختيارات تفويض شده از طرف شوراي پژوهشي دانشگاه، امور مربوط به بررسي، تصويب و پايش طرح هاي تحقيقات دانشجويي را به عهده دارد.

تبصره : شورا بر حسب ضرورت و نياز با هماهنگي لازم می بایست از خدمات كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه براي بررسي اخلاقي برخي از طرح ها، بهره مند شود.

ماده 13-تركيب شورای پژوهشی :

شامل سرپرست، دبير،سه نفر از دانشجويان به انتخاب شوراي مركزي، چهار نفر از اعضاي هيئت علمي  به پیشنهاد سرپرست و انتخاب معاون پژوهشی  که ترجیحا از مسئولین کمیته های تحقيقات دانشجویی دانشکده ها باشد.

تبصره 1 -  احكام اعضاي شورا توسط معاون پژوهشي دانشگاه صادر مي شود.

تبصره2- جلسات شورا با نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي یابد.

 تبصره 3- رياست شورا به عهده سرپرست كميته دانشگاه و دبيري آن به عهده دبير كميته است.

  فصل ششم:

مجمع عمومي

ماده 14- تعريف:

مجمع عمومی متشكل از تمام دانشجويان دانشگاه كه حداقل سه ماه از عضويت آنها در كميته تحقیقات دانشجویی گذشته باشد.

 

 

تبصره 1: كميته ي سه نفره متشكل از سرپرست، نماينده معاون پژوهشي و نماينده شوراي مركزي مسئوليت برگزاري مجمع عمومي را براي انتخابات شوراي مركزي جديد به عهده دارند.

تبصره2: جلسات مجمع عمومي به صورت ساليانه و به رياست سرپرست تشكيل مي گردد.

ماده 15- وظايف مجمع عمومی :

1.  انتخاب شوراي مركزي

2. استماع گزارش عملكرد يك سال گذشته كه توسط دبير ارائه مي گردد.

فصل هفتم :

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

ماده 16: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به عنوان یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و هسته مرکزی می باشد.

تبصره1: دانشكده يك مجموعه آموزشي زير نظر دانشگاه مي باشد.

تبصره 2: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بر حسب رشته های تحصیلی و شرایط می تواند دارای انجمن های پژوهشی باشد.

ماده 17: مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده با حكم سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه  از ميان دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشكده كه توسط هسته مركزي پيشنهاد شده ، انتصاب ميگردد. وظايف مسئول، مشابه بندهاي يك تا شش ماده 6 بوده كه محدوده فعاليت آن دانشكده مربوطه خواهد بود.

ماده 18:دبير كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده با حكم مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده  از ميان دو نفر از اعضاي كميته دانشكده كه توسط هسته مركزي پيشنهاد شده ، انتخاب ميگردد. وظايف دبير، مشابه بندهاي يك تا پنج ماده 8 بوده كه حيطه فعاليت آن  محدود به دانشكده مربوطه بوده و بند 6 ماده مذكور به صورت ارائه گزارش عملكرد 6 ماهه فعاليت هاي كميته به مسئول و هسته مركزي خواهد بود.

ماده 19 : هسته مركزي توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند و وظايف هسته مركزي ، مشابه بندهاي يك تا پنج ماده 11بوده كه حيطه فعاليت آن  محدود به دانشكده مربوطه خواهد بود .

 

بخش سوم : پشتيبان

ماده 20: حمايت و پشتيباني كميته و جلب حمايت هاي ساير نهادها و سازمان هاي داخل و خارج دانشگاه به عهده معاونت پژوهشي دانشگاه است.

 

اين اساسنامه در 3 بخش و 7  فصل و 20 ماده و 15 تبصره در تاريخ 17/4/89 مورد  تصويب شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي كشور قرار گرفت.