خدمات آموزشي و مشاوره اي

ارائه مشاوره و طراحي سيستم هاي توزيع و انتقال آب شهري و روستايي

ارائه مشاوره طراحي سيستم هاي مختلف تصفيه آب و فاضلاب شهري و صنعتي) با روش هاي اكسيداسيون، فرايندهاي غشايي و اسمز معكوس)

ارائه مشاوره و طراحي كليه سيستم هاي دفع زباله شهري

ارائه مشاوره و طراحي كليه سيستم هاي جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني و خطرناك

ارائه مشاوره و طراحي سيستم هاي كنترل آلاينده هاي خروجي از دودكش ها

ارائه مشاوره در زمينه كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري صدا و ارتعاش

ارائه مشاوره در زمينه كنترل عوامل شيميايي

ارزيابي اثرات توسعه برمحيط زيست براي كليه فعاليت هاي صنعتي(EIS)سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319                                 کد پستی: 9617913114- 9617913112

تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: www.medsab.ac.ir