صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > واحدها > واحد پژوهش 

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨

  • برگزاری جلسه پزشک پژوهشگر

  • جلسه پزشک پژوهشگر ویژه دانشجویان رشته پزشکی

  • بـرگـزاری اسـتـارتـاپ در حـوزه سـلـامـت

  • کـارگـاه نـقـش فـنـاوری در حـوزه سـلـامـت
    کارگاه نقش فناوری در حوزه سلامت با تدریس جناب آقای دکتر وطن پور (رئیس دفتر فناوری سلامت)

  • کـارگـاه اخـلـاق پـژوهـش و سـرقـت عـلـمی

 

شرح وظایف

بکار گیری تعدادي  دانشجوی علاقمند و آشنا به امور پژوهش جهت انجام امور مربوط به واحد پژوهش

 - برنامه ریزی سیاستهای پژوهشی کمیته و ارائه آن به دبیر و سرپرست کمیته

- تشویق و ترغیب دانشجویان جهت انجام فعالیتهای پژوهشی

- راهنمائی و کمک دانشجویان جهت انجام طرح تحقیقاتی

- تکمیل فرمها و قردادها براساس آئین نامه پژوهشی دانشکده

- نظارت و کنترل بر حسن اجرا طرحهای تحقیقاتی دانشجویان

- انجام مکاتبات لازم در ارتباط با طرحهای پژوهشی

- ارائه گزارش کار واحد تحت فعالیت خود به دبیر و سرپرست بطور ماهیانه

- تشکیل شورای پژوهشی بر حسب ضرورت و انجام مکاتبات لازم

- تنظیم صورت جلسه شوراهای پژوهشی و ارسال آن به واحدهای مربوطه

            - هماهنگی با اساتید محترم جهت شرکت در طرحهای تحقیقاتی دانشجویان

 

 

امتیازدهی