صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > واحدها > واحد پژوهش 

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩

  • کمیته تحقیقات دانشجویی عنوان کرد: انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم

  • اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام هفتمین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر سال ۱۳۹۹

  • کمیته تحقیقات دانشجویی عنوان کرد: انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم

  • کارگاه پروپوزال نویسی


شرح وظایف

بکار گیری تعدادي  دانشجوی علاقمند و آشنا به امور پژوهش جهت انجام امور مربوط به واحد پژوهش

 - برنامه ریزی سیاستهای پژوهشی کمیته و ارائه آن به دبیر و سرپرست کمیته

- تشویق و ترغیب دانشجویان جهت انجام فعالیتهای پژوهشی

- راهنمائی و کمک دانشجویان جهت انجام طرح تحقیقاتی

- تکمیل فرمها و قردادها براساس آئین نامه پژوهشی دانشکده

- نظارت و کنترل بر حسن اجرا طرحهای تحقیقاتی دانشجویان

- انجام مکاتبات لازم در ارتباط با طرحهای پژوهشی

- ارائه گزارش کار واحد تحت فعالیت خود به دبیر و سرپرست بطور ماهیانه

           - تشکیل شورای پژوهشی بر حسب ضرورت و انجام مکاتبات لازم

           - تنظیم صورت جلسه شوراهای پژوهشی و ارسال آن به واحدهای مربوطه

           - هماهنگی با اساتید محترم جهت شرکت در طرحهای تحقیقاتی دانشجویان

 

 

امتیازدهی