علوم پایه

علوم بالینی

آناتومی

پزشکی داخلی/عمومی

فیزیولوژی

بیماریهای عفونی

بیوشیمی

سیستم خون / لنف

ژنتیک

سیستم ادراری

داروشناسی

سیستم غدد درون ریز

میکروبیولوژی

سیستم عصبی

ایمونولوژی

رادیولوژی/پرتو شناسی

انگل شناسی

جراحی

علوم آزمایشگاهی

زنان و مامایی

آسیب شناسی 

پرستاری