افیلیشن : مرکزتحقیقات قرآن پژوهی و طب، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار،سبزوار،ایران

Medicine and Quran Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

 

شماره تماس: 44264404               داخلی 239

 

ایمیل مرکز: Quranmed@medsab.ac.ir