خدمات مرکز

ارائه مشاوره درزمینه انتخاب عنوان طرح تحقیقاتی

مشاوره در زمینه نحوه نگارش پروپوزال تحقیقاتی

ارائه مشاوره در زمینه سابمیت مقاله مرتبط بااین زمینه

تصویب و پرداخت هزینه طرحهای تحقیقاتی مرتبط با مرکز

پرداخت حق التشویقی جهت مقالات چاپ شده در زمینه فعالیت مرکز و با افیایشن مرکز

معرفی استاد راهنما جهت پایان نامه های مرتبط با حیطه فعالیت مرکز