شورای پژوهشی مرکز

ابوالفضل سعادتی          مدیر شورا

مریم گودرزیان                دبیر و کارشناس شورا

جواد مهدوی نسب         عضو شورا

محمد محمدزاده            عضو شورا

فرشته قراط                  عضو شورا

محسن کوشان             عضو شورا

امید غلامی                  عضو شورا

نعمت الله شموسی       عضو شورا

رحیم اکرمی                 عضو شورا

اکرم کوشکی               عضو شورا

احمد مهدوی کلیمی      عضو شورا

حافظ حیدری زرنق         عضو شورا