دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

 

  •     گزارش عملکرد مدیریت پرستاری

 

عملکرد واحد پرستاري

 

در ميان فعالان عرصه سلامت ، پرستار به عنوان وسيع ترين طيف در خط مقدم تعامل با بيماران در توسعه اين ديدگاه جايگاه ممتازي

دارد كه با برنامه ريزي اصولي جهت ارتقاء  كيفيت خدمات پرستاري مي تواند گامهاي بلندي در جهت ارتقاء سطح سلامت اقشار

جامعه و افزايش رضايتمندي مراجعين برداشت بنابراين دفتر پرستاري معاونت درمان مي توان نقش مهمي در توسعه سلامت جامعه

 داشته باشد.

الف) برنامه آموزشی :

·         نياز سنجي دوره هاي آموزشي جهت کارکنان توسط سوپروایزر آموزشی

·         جمع بندي و اولويت بندي نيازسنجي هاي آموزشي و برنامه ريزي

·         تنظيم تقويم آموزشهاي تخصصي کارکنان پرستاري با همکاری سوپروایزرین آموزشی جهت تکمیل برنامه توسعه فردی کارکنان پرستاری(PDP)

·         تشكيل جلسات منظم با سوپروايزین آموزشي واحدهای تابعه  و بررسي مشكلات آموزشي و موانع موجود در حین برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کارکنان کادر پرستاری و همچنین بررسی موانع موجود بر سرراه آموزش به  بيماران و پيگيري در جهت رفع آنها(هر دوماه یک جلسه مطابق با برنامه زمانبندی اعلام شده)

·         اعلام دوره های پیشنهادی جهت اخذ مجوز به معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع(30 عنوان)

·         برگزاري دوره هاي آموزشي طبق برنامه زمانبندي شده ،با همکاری صمیمانه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و پزشکان شاغل در بیمارستانهای تابعه(80 دوره)

·         نظارت بر اجراي كارگاههاي آموزشي ضمن خدمت در بیمارستانهای تابعه توسط کارشناسان مدیریت پرستاری

·         جمع آوري نتايج ازمون شركت كنندگان کارگاههای آموزشی جهت نظارت بر ثبت صحیح دوره آموزشی در شناسنامه آموزشی کارکنان پرستاری

·         تهیه محتوی آموزشی کارگاههای غیر حضوری و نظارت بر اجرای آن

·         پیگیری اجراء سیستم آموزش صوتی- تصویری بیماران در بخش های اجراء هتلینگ

لازم به ذكر است در سال 93 بالغ بر 80 كارگاه آموزشي برگزارشد كه در مجموع بيست وچهارهزار ساعت نفر آموزش هاي تخصصي را در زمينه هاي شغلي دريافت نمودند.

ب) کیفیت ارایه خدمات پرستاری

·                               نگارش برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری بر اساس مدل دکتر طبیبی

·         رضایت سنجی مستمر از بیماران به منظور ارتقاء اثر بخشی خدمات ارایه شده

·         استاندارد سازی خدمات پرستاري از طریق تعریف شاخص های عملکردی پرستاران (تعریف حداقل 9 شاخص عملکردی در غالب حدود 150 استاندارد پرستاری)

·         تهيه چك ليست نظارتي و ابلاغ به بیمارستان ها

·         بازدید ازبخشهای مختلف بیمارستانی و کنترل وضعیت موجود که بالغ بر 30 مورد بازدید بدون اطلاع قبلی از بیمارستانهای سطح شهر و 6 مورد بازدید از بیمارستانهای قمربنی هاشم(ع) نقاب و جغتای به عمل آمد و در طی این بازدیدها در مجموع 2500 استاندارد مورد ممیزی قرار گرفت که از این میان 150 اقدام اصلاحی برای فرآیندهای که نیاز به بازنگری و ارتقاء داشت به بیمارستان مربوطه پیشنهاد گردید تا در بازدیدهای بعدی مورد بررسی مجدد قرار گردد.

·         ارسال گزارش بازديدها به بیمارستانها مربوطه جهت اصلاح مشکلات موجود

·         ابلاغ  شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل پرستاری و نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله

·         عضویت در تیم اعتباربخشی و ارزیابی اعتباربخشی بیمارستانها(حداقل 45 مورد ارزیابی بخش ها و واحدها)

·         پیگیری رفع اشکالات ارزیابی اعتبار بخشی واحدهای درمانی جهت رفع نقایص و بهبود درجه ارزشیابی بیمارستانها

·         تهیه و ارسال دستورالعملهای ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی

  • برگزاری جلسات کمیته ارتقاءخدمات اورژانس و پیگیری مصوبات جلسه (برگزاری 10 جلسه)

·          برگزاری جلسات کمیته ارتقاء خدمات پرستاری اورژانس ها با حضور سرپرستاران اورژانس های بیمارستانهای تابعه

·         نظارت بر اجرای قانون ارتقاء بهره وری

·         پیگیری اجرای قانون پرداخت مبتنی بر عملکرد

 

 

ج ) ارتقاء جایگاه پرستاري :

·         برگزاري مراسم روز پرستار و تقدير از پرستاران نمونه واحدهاي تابعه

·         برنامه ريزي جهت شناخت مسائل و مشكلات كاركنان پرستاري و نارسائيهاي حرفه اي و ارائه راهكارها

·         همکاری و مشارکت فعال با مراکز ذیربط(معاونت پرستاری وزارت متبوع و سایر نهادهای سیاست گذار در تنظیم استانداردها،ضوابط،مقررات آئین نامه و دستورالعملها

·         بروزرسانی وب سايت مديريت پرستاري و ایجاد صفحات جدید: در صفحه اول ضمن معرفي مديريت پرستاري و درج دستوالعملهاي مربوط به قوانين پرستاري ، آئين نامه ها ،اسلايد هاي آموزشي واخبار... در حال حاضر وب سايت مذكور حاوي 150 فايل آموزشي و دستورالعمل مورد نياز كاربران مي باشد. لازم به ذكر است كه وب سايت مذكور در رتبه بندی گوگل به دليل مراجعه بالاي كشوری با جستجوی  واژه "مديريت پرستاري " جزء سه انتخاب اول سایت گوگل می باشد.

 

د) ارتقاء سطح سلامت کارکنان پرستاري و ایمنی بیماران

·         ايمن كردن محيط كار جهت کارکنان از طریق پیگیری اجرائ استانداردهای ایمنی کارکنان

·         پیگیری تشکيل پرونده بهداشتي جهت كليه کارکنان پرستاري

·         پیگیری جهت انجام آزمايش HBSAg کارکنان درماني شاغل در واحدهاي تابعه

·         پیگیری اندازه گيري تيتر آنتي بادي بعد از گذشت 5 سال از واکسیناسیون کارکنان پرستاری

·         پیگیری واكسيناسيون کارکنان پرستاري عليه هپاتيت B ، آنفولانزا با هماهنگي  معاونت بهداشتي

·         برگزاري كارگاه آموزشي كنترل عفونت جهت کارکنان

·         برگزاري جلسات منظم  با پرستاران كنترل عفونت بيمارستاني (هر دوماه یک جلسه)

·         نظارت مستمر بر برنامه كنترل عفونت بيمارستاني در واحدهاي تابعه از طریق ارزیابی شاخص های عملکردی

·         پيگيري گزارش آمار عفونت بيمارستاني

·         تشكيل كميته كنترل عفونت بيمارستاني

·         معرفی کارشناسان کنترل عفونت به همایش های کشوری سراسری

·         نظارت بر اجرای برنامه ایمنی بیماران

 

و) مدیریت نیروی انسانی کادر پرستاری

·         برگزاری  جلسات مداوم و ماهانه با مدیریت خدمات پرستاری  بیمارستانها (12 جلسه در سال)

·         نظارت مستمر بر تناسب نیروی انسانی پرستاری و حجم کار در بخش های بالینی بیمارستان ها

·         توزیع نیروی انسانی در واحدهای تحت پوشش

·         شرکت در کمیته نقل و انتقال و سایر کمیته های مرتبط با امور پرستاری

·         سازماندهی نیروی انسانی در حوادث غیر مترقبه

·         تصمیم گیری درخصوص نیروهای انتقالی ،مامور و متقاضیان بازنشستگی

·         بکارگیری دانشجویان گروه پرستاری در بالین

·         بکارگیری و تامین نیرو جایگزین پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانهای تحت پوشش که از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده می نمایند.

·         بکارگیری و پیگیری مشکلات کارکنان پرستاری نیروی شرکتی

·          مشارکت در انتخاب ، انتصاب ،ارتقاء یا تنزل پستهای مدیریتی گروه پرستاری در واحدهای تحت پوشش

 

 

ی) سایر فعالیتها

·         تهیه و تدوین پروپوزال اصلاح ساختار فیزیکی و بهسازی اورژانس ها و ارسال  به وزارت متبوع  و پیگیری تخصیص بودجه

·         ثبت اطلاعات در سیستم پورتال مختص کارشناس مسئول اورژانس بیمارستانی

·         عضویت در کمیته مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه

·         عضویت در کمیته مرگ مادری

·         پیگیری اصلاح وبهبود استانداردهای اورژانس ها

·         طراحی نقشه های اورژانسها ی بیمارستان ها بر اساس استاندارد برنامه ریزی وطراحی بیمارستان ایمن

·         تطبیق نقشه های بخشهای تازه تاسیس با استانداردهای بیمارستان ایمن

     

 

   

 

 

   دانلود : aapar_-amalkerd93.pdf           حجم فایل 84 KB