واحد توسعه تحقیقات بالینی واسعی فعالیت خود را پس از تصویب شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در تاریخ 1393/11/14 با حضور جناب آقای دکتر زنده دل آغاز نمود. از آن زمان مداخلاتی جهت ارتقای پژوهش های بالینی و انسجام هر چه بیشتر در ارائه خدمات پژوهشی در این مرکز اعمال شده است.