مدیر آمار و فناوری اطلاعات:

مهندس رضا یوسفی

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه چهارم

شماره تماس : 05144011212

کد پستی: 9613873137

صندوق پستی: 319