1.      بررسی نقش سروتونین و گیرندههای سرتونینی بر اثر مهاری کورکومین در تشنج های ناشی از پنتیلنتترازول در موش سوری نر

2.      بررسی اثرآلوپورینول بر علائم درد نوروپاتیک محیطی مدل فشردگی مزمن عصب سیاتیک (CCI)و بررسی تغییرات مولکولی در نخاع، در موش صحرایی نر

3.      بررسی اثر ضد افسردگی ورباسکوزید در مدل های افسردگی در موش سوری

4.      بررسی میزان بیان ژن miR-103 در افراد دیابتی و افراد با رژیم گیاه خواری

5.      بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs4646536 ژن CYP27B1 با کمبود ویتامین D در افراد مستعد

6.      آنالیز ژنتیکی 5 خانواده مبتلا به ناشنوایی در پنج خانواده ی ایرانی با بکاربردن تکنیک سنگر

7. بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های ژنی SCN1A, ABCG2 و صرع مقاوم به درمان در کودکان 1.5 تا 14 سال

8.    بررسی اثر مینوسایکلین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

9. بررسی اثر عصاره آبی چایی سبز بر حافظه فضایی موشهای صحرایی مدل آلزایمری

10.      بررسی تاثیر هارمالین بر تشنج های ناشی از کیندلینگ الکتریکی آمیگدال در موش صحرایی

11.      بررسی عصاره هیدروالکلی ریزوم زنجبیل بر روی فاکتورهای خونی و مسمومیت کبدی در موش صحرایی

12.  طراحی سنجش سریع برای anti HBC IgMدر سرم افراد الوده به هپاتیت B

13     بیان، تخلیص و بررسی واکنش دهی پپتید K55با سرم افراد آلوده به Htlv در جمعیت مشهد

14.      بیان و تخلیص HTLV-1-P19 در سلولهای Ecoli