اعضا هیات موسس

 دکتر محمد محمدزاده (دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی) cv

 دکتر اکبر پژهان (دکتری تخصصی فیزیولوژی انسانی) cv

 دکتر رحیم گل محمدی (دکتری تخصصی آناتومی و تشریح) cv

 دکتر بهاره امین (دکتری تخصصی فارماکولوژی) cv

 دکتر امید غلامی (دکتری تخصصی فارماکولوژی) cv

آقای ابوالفضل راد ( ارشد ژنتیک انسانی) cv