رئیس مرکز

 آقای دکتر محمد محمدزاده

cv

پست الکترونیک: mohamadzadehm@medsab.ac.ir